Redaktion

 • Kasper Dalgaard

  Kasper Dalgaard

  Webmaster for Bibliana.dk Ph.d. og Cand.theol. fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Er for tiden ansat som Ekstern Lektor ved Religionsvidenskab, KU, efter flere år ved Det Teologiske Fakultet i København og Aarhus (og Nuuk). Min primære forskningsinteresse er sammenhængene mellem de mange tekster, der blev forfattet og benyttet i det andet tempels tid - en tidsperiode der også benævnes den antikke jødedom. I denne periode opstod der et imponerende hav af interessante religiøse og sekulære tekster, hvis indbyrdes afhængighed udgør et spændende brydningsfelt og mulighed for analyse af religiøse idéers 'evolutionære' udvikling. Mit ph.d.-projekt er en belysning af, hvorledes en enkelt bibelsk figur, præste-kongen Melchizedek, går fra at være en relativt anonym aktør i Genesis 14 til at blive tildelt betydningsfulde gæsteoptrædener i de fleste skriftgrupper gennem de efterfølgende tusinde år.

 • Rasmus Nøjgaard

  Rasmus Nøjgaard

  Cand.theol. og sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke. Rasmus’ speciale er Det Nye Testamente og særligt fortolkningen af de nytestamentlige skrifter i den tidlige kristendom. Rasmus har blandt andet arbejdet med kirkefaderen Origenes’ (185-254 e.Kr.)bibelfortolkning. Desuden arbejder Rasmus flittigt for det frugtbare møde mellem kirkelivet og kulturlivet i bredere forstand, og han er eksempelvis manden bag de meget omtalte forfatterprædikener i Sankt Jakobs Kirke i foråret 2012.

 • Finn Damgaard

  Finn Damgaard

  Cand. theol., ph.d. og sognepræst ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Jeg er særligt optaget af de bibelske figurer og deres efterliv. Jeg har skrevet bøger om Mosesfiguren i antik jødedom og tidlig kristendom (Recasting Moses, Peter Lang 2013) og Peter i de nytestamentlige evangelier (Rewriting Peter, Routledge 2016) og har været medforfatter til en bog om Abraham (Abrahams spor, Forlaget Alfa 2007). Udover Ny Testamente, brænder jeg også for oldkirkens hermeneutik og eksegese, særligt som vi finder den hos Origenes, Euseb, Gregor af Nyssa, Gregor af Nazianzus og Chrysostomos.

 • gertrud

  Gertrud Yde Iversen

  Cand. theol. og ph.d. på en afhandling om Paulus’ Romerbrev læst receptionsæstetisk. Tidligere præst, højskolelærer og seminarielektor og nuværende leder af det lille kunstmuseum Holmen i Løgumkloster. Jeg har været oversætter på "Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk" (Bibelselskabet 2007), og jeg har derudover skrevet en række teologiske og pædagogiske bøger og artikler om de bibelske tekster. Jeg er medstifter af BIBLIANA og er i det hele taget optaget af de bibelske tekster i relation til pædagogik og formidling, herunder især i kunsten.

 • Flemming A.J. Nielsen

  Flemming A.J. Nielsen

  Ph.d. i teologi og lektor i bibelsk eksegese ved Grønlands Universitet i Nuuk. Jeg har skrevet om eksegetiske og sproglige emner og arbejder for tiden med den grønlandske bibels historie, herunder tilblivelsen af det grønlandske skriftsprog og mødet mellem kristendom og shamanisme i 1700-tallets Grønland. Et andet interesseområde er den græske intellektuelle traditions indflydelse på den gammeltestamentlige tekstsamling.

 • Kasper Bro Larsen

  Kasper Bro Larsen

  Ph.d., lektor i Ny Testamente ved Aarhus Universitet. Jeg interesserer mig for Biblens betydning i antik og moderne kontekst. Det har bl.a. ført til en bog om Johannesevangeliet (http://www.brill.nl/recognizing-stranger) og en bog om Rembrandt som bibelfortolker (http://www.arosforlag.dk/forfattere/forfatterliste/indlaeg/artikel/med_rembrandts_oejne/).

 • Kristian Mejrup

  Kristian Mejrup

  Cand. teol., ph.d. Mit interesse- og fagområde er kirkehistorie og bibelbrug i det 17. og det 18. århundrede. Jeg har skrevet afhandling om Halle-pietismen og bl.a. undersøgt, hvordan de ved hjælp af et særligt udvalg af Nytestamentlige breve, formulerede deres aktive kristendomsforståelse. Med pietisterne blev verden sat i skole. Kirken var én institution blandt andre, der som opbyggelige forsamlingshuse tjente til at opdrage mennesket i ’sand kristendom’ og ’Gudsfrygt’. For pietisterne var verden en missionsmark og en handelsplads, og udvekslingerne gjaldt det evige liv såvel som timelige ting, der kunne skabe profit og understøtte reformbevægelsen. Arbejdsetik og kapitalistisk produktionsformer hørte med til udbredelsen af fromhed. Min interesse for bibelbrug og Halle-pietismen er forbundet med en interesse for retshistorie. Danmark og Norge var i begyndelsen af det 18. årh. præget af tysk pietisme, og det medførte kirke- og skolereformer (se fx Bibliana 2016:2). Men indflydelsen førte også til, at et nyt borgerskab og civilsamfund opstod. Berømte jurister i Halle hører derfor med til pakken, der påvirkede Norden. Dette er jeg i færd med at undersøge som post doc. på projektet: Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law ved Det Teologiske Fakultet.

 • Martin Friis

  Martin Friis

  Ansvarshavende redaktør for BIBLIANA. Cand. teol. og ph.d., Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Jeg er for tiden tilknyttet Afdeling for Bibelsk Eksegese som ekstern lektor i Det Nye Testamente. Mine forskningsinteresser ligger især inden for samspillet mellem de jødiske og tidlige kristne skrifter og den græsk-romerske verden, kultur og litteratur. Jeg har netop forsvaret min ph.d-afhandling Josephus’ Antiquities 1-11 and Greco-Roman Historiography, hvori jeg har sammenlignet den jødiske historiker Josefus’ litterære stil med den hos andre græsk-romerske historikere. Jeg har desuden en stor interesse for helteskikkelser (og skildringerne heraf) i antik litteratur, herunder hos Josefus og i Det Nye Testamente.

 • Frederik Poulsen

  Frederik Poulsen

  Ansvarlig for boganmeldelser og det elektroniske nyhedsbrev. Cand.theol., ph.d.-stipendiat ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Jeg er optaget af den gammeltestamentlige profetlitteratur, særligt Esajas’ Bog, bibelsk teologi og Det Gamle Testamente som kristen bog. Mit ph.d.-projekt undersøger de gammeltestamentlige teksters funktion i den kristne Bibel med særlig henblik på Esajas’ Bog kapitel 40-55. Projektet tager afsæt i den kontroversielle diskussion mellem amerikaneren Brevard S. Childs og tyskeren Hans Hübner i 1990’erne om Det Gamle Testamentes status i kristen teologi. Gennem et tekststudium undersøger jeg, hvordan Es 42,1-9 optræder i den hebraiske Bibel og i den græske Septuaginta-oversættelse, og hvordan passagen bliver fortolket i Det Nye Testamente.

 • Rene Falkenberg

  Rene Falkenberg

  Lektor i Ny Testamente ved Aarhus Universitet. Jeg arbejde i hovedsagen med Paulus, tidlig reception og fortolkning af Biblen samt de ældste kristne papyrus- og pergamentbøger (3.-5. årh.) i forbindelse med manuskriptkulturen i Antikken.

 • Amalie Grubb Martinussen

  Amalie Grubb Martinussen

  Jeg er cand. mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet. I mit arbejde med kunsthistorie interesserer jeg mig især for tværæstetiske møder; de krydsfelter, hvor billedkunst, litteratur og musik samles om en fælles verdensopfattelse, motiv, struktur eller tematik – og hvor de gensidigt kan befrugte eller berige hinanden. Det kom blandt andet til udtryk i mit speciale om ”Lars von Triers Melancholia set i lyset af Friedrich Schlegels romantiske poetik.” Jeg har tidligere arbejdet på bl.a. Ny Carlsberg Glyptotek og Nivaagaards Malerisamling, og er nu tilknyttet ARKEN Museum for Moderne Kunst.

 • Sif Egede Antonsen

  Sif Egede Antonsen

  Jeg er Cand. Theol, Ph.d.-studerende ved afdelingen for Religionsvidenskab ved Århus Universitet og adjunkt i kristendom ved VIA University College. Mit interesseområde er i særlig grad udviklingen fra det gammeltestamentlige verdensbillede til det nytestamentlige med særligt fokus på de apokalyptiske strømninger i den antikke jødedom.

 • Mette Bundvad

  Mette Bundvad

  Ph.d. og M.St. i teologi fra Oxford Universitet og Bach.teol. fra Århus Universitet. Efter to års forskningsansættelser ved universitetet i Göttingen og ved Humboldtuniversitetet i Berlin arbejder jeg nu som post.doc. på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Mit post.doc.-projekt undersøger betydningen af det rumlige i de gammeltestamentlige skildringer af profetiske visioner: Hvordan bruger teksterne den overnaturlige verden, som profeten ser i sine visioner, til at få profeten og hans læseres "hverdagsverden" til at give mening? Ved siden af mit post.doc.-projekt arbejder jeg også med forståelsen af tid i Det Gamle Testamente, bibelsk maskulinitet, fan fiction, og receptionshistorie. I forbindelse med den bibelske receptionshistorie er jeg særligt interesseret i brugen af Bibelen i LGBTQ-sammenhænge, for eksempel i queer cinema.