Kvinder i Koranen

Boganmeldelse:

Barbara Freyer Stowasser:

Kvinder i Koranen

Helligtekst, tradition og fortolkning

Forlaget Vandkunsten, udgivet af C.L. Davids fond og samling og Carsten Niebuhr Instituttet

249 kr., indbundet,  318 sider.

Af Marie Fjørtoft Palm, MA i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

 

Kvinner i Koranen, Hellig tekst, Tradisjon og Fortolkning av Barbara Freyer Stowasser har for første gang siden utgivelsen på forlaget Oxford University Press i 1994, blitt oversatt til et skandinavisk språk. Boken er annerkjent som et av de bedre innføringsverk for studier av kvinner og islam og som et utfyllende oppslag- og referanseverk. Den tar opp mange temaer og spørsmål som er en forutsetning for å forstå den moderne tids debatt om kvinners rolle i islam, og er videre en innføring i islamsk jus (jura, red.) og historieoppfattelse.

 Boken utforsker kvinneskikkelser i Koranen, både de som omgir de preislamske profeteneog Muhammads hustruer, og ser nærmere på hvordan kvinnene presenteres i  tradisjonsfortellinger (hadith og sira litteraturen),  samt presentasjonen av kvinnene i de religiøse lærde sine tolkninger  (tafsir).

 Kvinneskikkelsene i Koranen og hadithsamlingene, tjener som eksempler til etterfølgelse for de troende, men bildet som tegnes av kvinnene er sammensatte og fortolkninger har endret seg gjennom tiden.  Boken undresøker hvordan de religiøst lærde har presentert kvinneskikkelsene i sine tolkninger, kildene tolkningene er basert på, hvilke aspekter som har blitt vektlagt og hvordan fremstillingen har endret seg.

 I bokens første del utforsker boken forestillinger om kvinnene i den hellige historie fra preislamsk tid: Eva, hustruene til profetene Noah, Lot og Abraham, Zulayka – profeten Josefs herskerinne, kvinnene i profeten Moses sitt liv, dronningen av Saba og Maria, Jesu mor. Først vender den seg til den enkeltes kvinneskikkelses fremstilling i Koranen og i hadithsamlingene, før Stowasser ser til tafsir tradisjonene. At Maria i islamsk tolkningstradisjon presenteres som profet og at hun dermed er den eneste profeten som har et eget sura, kapitel i Koranen, kan overraske mange.

 Det er spennende at boken utforsker forholdet mellom tidlige kristne forestillinger og de muslimske tolkningene. Under etableringen av Abbasidedynastiet faller tradisjonsfortellingene kjent som hadith al-isra’iliyaat i unåde. Det blir også etablert kriterium for å fastslå en hadith autoritet og en rangering av formidlere og tradisjonenfortellinenes troverdighet blir etablert. I hadith al-isra’iliyaat og de andre tidlige hadith kan man finne alternative perspektiver på blant annet kvinnens rolle i islam.

 I den andre del av boken er fokuset rettet mot profetens hustruer. Selv om profetens hustruer ikke nevnes med navn i Koranen, er de i hadith litteraturen identifisert og knyttet opp i mot de enkelte koranvers. Presentasjonen av kvinnene og ekteskapene illusterer flere av de sosiale budskapene i islam.

 Hustruene var både arabiske, koptiske og jødiske kvinner, alt fra krigsfanger og konkubiner til velrespekterte handelskvinner. Bakgrunnen for hvert av ekteskapene er omhyggelig diskutert av de religiøst lærde, og historier fra kvinnenes ekteskap og samvær med profeten Muhammad blir trukket frem som forbilleder og handlingsmodeller for muslimske kvinner den dag i dag. På den måte kan man si at presentasjonene av profetenes hustruer illustrerer prinsippet om etisk indiviualisme i islam.

 Zaynad bint Jahsh’ ekteskap med Muhammad  er nøye omtalt i hadithlitteraturen, og det meste av tafsir anser hendelsen som en utløsende årsak til guds lovgivning om Hijab (det arabiske ord for muslimske kvinders hovedtørklæde, red.)(betyr «gardin», «skjerm»). Boken ser først på hvilke vers fra Koranen som er trukket frem i hadith-samlingene, og undersøker deretter hvilke aspekter i fortellingene som er vektlagt i ulike tolkninger av de religiøst lærde og i den moderne debatt.

 I hadith og sira litteraturen finnes også fortellinger om uroligheter i profetens husstand. Disse fortellingene er bl.a. knyttet opp til Koranenes vers om polygami og er benyttet til å utforme til lovverk for polygamisk praksis. Boken er grundig i sin diskusjon av ulike tolkninger, men kommer ikke inn på den enkelte juridiske tolkningstradisjons syn på polygamisk praksis. Bokens grundige henvisninger til primærkildelitteratur gjør at en slik kategorisering kunne vært nyttig for lesere uten særlig kjennskap til islamsk juridisk tradisjon og ville vært relevant i forhold til moderne debatt om kodifisering av islamsk jus.

 Et eksempel er at man innenfor maliki-tradisjonen er særlig restriktive til polygamiske ekteskap og begrunner dette bl.a. i hadithsamlingen al-Muwatta skrevet av Anas ibn-Maliki. Dette verket er en av de mest annerkjente og brukte samlinger av hadith ved siden av Sahih al-Bukhari.

 Bokens største svakhet kommer særlig til syne i det siste kapitelet om moderne  muslimske fortolkninger. Selv om den også her er grundig i sin gjennomgang av nyere tolkninger og foreståelser, bærer boken preg av å være skrevet for 14 år siden og har derfor ikke med mye av den rivende utviklingen som nå finner sted. Boken har bidratt til mange internasjonale forskningsprosjekter som med fordel kunne vært nevnt i et oppdatert etterord.

 Oversettelsen er språklig sett godt gjennomført, og boken er betraktlig mer forseggjort  enn førsteutgaven. Et opplag i hardcover versjon og i farger, med en flott fotointroduksjonen hentet fra en Libanesisk tv-serie om Maria bidrar til å forsterke inntrykket om høy kvalitet. Den er vel verdt å anskaffe seg for alle interesert i kvinners rolle i islam, islamsk jus og historieoppfattelse, og forholdet mellom tidlige kristne forestillinger og islamsk teologi.

 Mye av dagens debatt om kvinner og islam handler om å gå tilbake til kildene og komme med nye tolkninger som er forenlige med normer og lover i vårt moderne samfunn. Et eksempel er Fatima Mernissi’s bidrag i forhold til perspektiver på Muhammads hustru Aicha som blir grundig diskutert i boken. Mernissi er prisbelønnet for sin forskning og har bidratt til å utvikle en ny forståelse om kvinners rolle til islam og til omfattende lovendringer i bl.a. Egypt og Marokko det siste tiåret.