Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning

Bodil Ejrnæs (red.)

Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning

Forlaget Anis, 2009

352 sider – kr. 329

Af Hanne Kirchheiner

 

image001 

Denne bog repræsenterer den danske udgave af en fællesnordisk lærebog om Dødehavsrullerne. Ideen til udgivelsen udspringer af et frugtbart samarbejde mellem nordiske Qumranforskere, som i en femårig periode samarbejdede i et netværk, Nordic Network in Qumran Studies. Bogen er skrevet og redigeret af netværkets medlemmer med henblik på udgivelse på norsk, finsk, svensk og dansk. I hvert land har en national redaktør fra netværket stået for udgivelsen. Ifølge den danske redaktør, Bodil Ejrnæs, er bogen tænkt som grundbog ved videregående uddannelser. Desuden forventes den at finde anvendelse inden for folkeoplysende virksomhed på et højere niveau.

 

Bogen spænder vidt og dækker et kompliceret og stort stof. Bogen er skrevet af 17 forskellige forfattere. En bog med så mange forfattere plejer at bære præg af en artikelsamling, der mangler et sammenhængende præg. En meget mærkbar force ved denne bog er, at den er blevet udarbejdet under ledelse af en redaktionsgruppe bestående af de fire nationale redaktører, der i fællesskab har udarbejdet en disposition for bogens indhold, fastsat retningslinjer for kapitlernes udformning, samt udvalgt forfatterne til de enkelte kapitler ud fra hver deres specielle forskningsområde.  Dette giver en bog, der trods forfatternes forskellige synspunkter er sammenhængende og logisk opbygget. Bogen er inddelt i sektioner eller dele, der fungerer som logiske rammer om de enkelte emner.

 

Første del giver et historisk overblik over fundet af rullerne og publiceringsarbejdet, samt en oversigt over skriftsamlingen. Anden del beskæftiger sig med omverdenen eller konteksten. Her beskrives geografiske og politiske forhold, såvel som religion og forhold i hverdagen. Tredje del belyser Qumranbevægelsens identitet. I dette afsnit introduceres nogle af de nyere tiltag, der ser teksterne ud fra en socialvidenskabelig synsvinkel. Ydermere debatteres sammenhænge mellem teksterne og arkæologiske fund. Fjerde del er den længste del. Afsnittet spænder vidt, idet det forsøger at afdække ideologi og praksis i teksterne. Her gives en meget grundig indføring i Qumranbevægelsens verdensbillede og religiøse forståelse. Det er lykkedes forfatterne at nuancere billedet, så det fremgår, at det er svært at fastslå præcis hvilke skrifter, der er forfattet af gruppen selv og dermed også svært at kortlægge en ideologi. Alligevel er det ligeledes lykkedes at vise, at det trods alt er muligt at afdække temaer, der synes særligt betydningsfulde for bevægelsen og at få en fornemmelse af bevægelsens forhold til de skrifter, der siden blev en del af Bibelen, såvel som andre skrifter der er fundet i hulerne, som ikke menes at være forfattet af gruppen selv. Det femte og sidste afsnit runder bogen af ved at fokusere på fundets betydning for henholdsvis bibelforskning, forståelsen af Det Nye Testamente og rabbinsk jødedom, såvel som den indsigt det har givet med hensyn til det hebraiske sprogs udvikling.

 

Bagest i bogen er en fremragende, skematisk fremstillet historisk oversigt, ordforklaringer og henvisning til litteratur, samt liste over forfatterne.

 

De fleste kapitler er trods deres kompleksitet logiske og nemme at følge. I det i øvrigt udmærkede afsnit om geografi og politiske forhold virker det dog forvirrende, at man har valgt at kalde området Palæstina, et udtryk der først blev anvendt om dette område efter 135 e.v.t. Hvis den daværende geografiske områdeinddeling i forskellige provinser i stedet var blevet gennemgået, havde det været nemmere at følge beskrivelsen af Hasmonæernes ekspansion. Det kan ligeledes virke forvirrende, at en del forfattere kalder Qumransamfundet ”essæisk”, da det i starten af værket er slået fast, at teorien om, at gruppen skulle være identisk med essæerne, kun er en af flere teorier. Dette forhold er til gengæld med til at anskueliggøre, at teorien fortsat er fremherskende. Bogen fremtræder i sin helhed som et gennemarbejdet og meget seriøst stykke faglitteratur.

 

Det er mit indtryk at bogen er fint tilpasset den erklærede målgruppe. Bogen giver en omfattende og nuanceret forståelse af Dødehavsrullerne og af såvel tidligere som nyere forskning på området. Alt i alt er det et imponerende projekt, der i sig selv vidner om et frugtbart skandinavisk samarbejde.